Termes, condicions i Política de Privacitat

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L'ESTABLERT EN LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL - POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. PRINCIPI D'INFORMACIÓ

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD), l'informem de manera expressa, precisa i inequívoca que les dades facilitades per vostè a través dels formularis disposats a l'efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de MÍRAME DREAM BIG SL, degudament notificats al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada de la mateixa. Així mateix, en compliment del que estableix l'esmentada LOPD i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), l'informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d'enviar comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents. De la mateixa manera, l'informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d'un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

 

2. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l'apartat anterior s'entendrà prestat a través de la marcació de la casella corresponent disposada a aquest efecte a la nostra pàgina web.

 

3. CARÀCTER OBLIGATORI de les dades sol·licitades

L'emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguin caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seves dades comportaria la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que els mateixos són necessaris per a la prestació de serveis derivada de la mateixa.

 

4. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant MÍRAME DREAM BIG SL, de bona fe com a mer prestador del servei. En el supòsit que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment per a això, respondrà personalment davant MÍRAME DREAM BIG SL., Els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si s'escau, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d'aquesta circumstància. MÍRAME DREAM BIG SL no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seva pàgina web. En el supòsit que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a l'efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, es procedirà a la seva destrucció immediata en el mateix moment en què es tingui coneixement d'aquesta circumstància. Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l'article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a REGENERA BEAUTY SL els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

 

5. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

MÍRAME DREAM BIG SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

6. EXERCICI DE DRETS

En compliment del que estableix la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

 

7. Responsable del fitxer O DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer o del tractament és MÍRAME DREAM BIG SLL., Amb direcció a efectes de notificacions en C. Vilamarí, 86-88. 08015. Barcelona

 

GENERALITATS

www.miramexxl.com és un portal informatiu i de comerç electrònic. El portal és propietat de MÍRAME DREAM BIG SL (en endavant Mírame Lashes & Brows, societat amb CIF B66876673, amb domicili a C. Vilamarí, 86-88. 08015. Barcelona, ​​inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 45612, Foli 65, Full 493608 i vol donar a conèixer, mitjançant el present text, quins són els termes i condicions que regeixen l'accés i ús de la seva pàgina web, www.miramexxl.com. Per tal motiu, la relació contractual mantinguda entre l'usuari i MÍRAME DREAM BIG SL (www.miramexxl.com o nosaltres o pàgina web o lloc o portal) vindrà regida pels termes i condicions que a continuació s'especifiquen així com per les clàusules de què consta la nostra política de privacitat.

L'usuari accepta com a vàlides les formes de procediment de www.miramexxl.com, i no seran acceptades altres diferents de les que es recullen al web www.miramexxl.com. Des del moment en què l'usuari realitza el seu accés o registre al nostre web, declara haver llegit i comprès tots els termes i condicions que en el present escrit s'especifiquen, així com la nostra política de privacitat, i, es produeix doncs, un contracte entre ambdues parts.

 

 

 

Compres

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d'una compra a Garda-Lashes & Brows suposa l'acceptació per part del client d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel client podrà diferir de les de Garda Lashes & Brows si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per Mírame Lashes & Brows.

Una compra no és definitiva fins que és acceptada per Mírame Lashes & Brows.

 

Preus

Els preus publicats per Mírame Lashes & Brows indiquen si està inclòs IVA, despeses administratives i despeses d'enviament o no i són vàlids excepte error tipogràfic.

 

Condicions de pagament

Els productes i serveis s'abonaran per anticipat mitjançant targeta o bé en les condicions que Mírame Lashes & Brows subscrigui amb el client.

L'anul·lació d'un pagament a través de qualsevol dels mètodes enumerats anteriorment ocasionarà una despesa de devolució de 10 € i en cas de repetir-se de 15 €, que anirà íntegrament per part del client. El client podrà ser vetat d'accés i / o participació en la nostra pàgina web fins haver saldat íntegrament el deute generat. De la mateixa manera també podran ser bloquejats els enviaments pendents que poguessin existir.

 

Enviaments

Mírame Lashes & Brows no enviarà cap producte fins que el Departament d'Administració de Garda Lashes & Brows hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició del client i aquest hagi signat el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament.

Mírame Lashes & Brows no es compromet a cap enviament urgent. Els terminis de lliurament indicats per Mírame Lashes & Brows són a títol orientatiu i Mírame Lashes & Brows s'esforça a respectar-los. Tanmateix, la seva demora no implicarà l'anul·lació de la compra ni indemnització. Qualsevol clàusula de penalització per retard introduïda pel client en la seva compra queda sense efecte per l'aplicació del que estipula la secció "Generalitats" d'aquestes condicions legals.

Mírame Lashes & Brows enviarà els productes pel mitjà que estimi oportú per complir els seus compromisos.

Els càrrecs corresponents aaduanas i impostos locals hauran de ser abonats pel client en el moment de rebre l'enviament.

Mírame Lashes & Brows es reserva el dret d'enviar les compres per terminis, sense que això suposi cap cost extra per al client.

 

 

Garantia

 

Mírame Lashes & Brows garanteix que els articles enviats són nous i que es lliuraran amb el seu embolcall original.

 

Si l'objecte adquirit presentés algun vici, s'aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. Les descripcions dels articles, no constitueixen qualitats pactades contractualment ni tindran la consideració de característiques en el sentit de l'article 116 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, sinó que només serviran d'informació a l'usuari. Les fotografies dels articles poden diferir de l'original.

 

 

Renúncia / Devolució

 

Mírame Lashes & Brows atorga a l'usuari que compri amb fins particulars, un dret de desistiment d'acord amb la normativa legal sobre vendes a distància.

 

Informació sobre el dret de desistiment:

Dret de desistiment

L'usuari disposarà d'un termini de 7 dies hàbils des de la recepció del producte per desistir del contracte d'adquisició i sol·licitar la devolució del preu abonat, sense necessitat d'indicar els motius, mitjançant un escrit (per exemple carta, fax, correu electrònic) o mitjançant la devolució de l'objecte rebut. Aquest termini s'ampliarà a tres mesos des de la recepció del producte en cas que l'usuari rebi aquesta informació després de la celebració del contracte. Si l'usuari rep durant l'esmentat termini de tres mesos està informació, el termini legalment previst per a l'exercici del seu dret de desistiment comença a comptar des d'aquest moment. Per considerar observat el termini per a desistir n'hi haurà prou amb que s'enviï puntualment l'escrit de desistiment o el producte rebut. El document de desistiment s'ha de remetre a la següent adreça:

C. Vilamarí, 86-88. 08015. Barcelona

Correu electrònic: central@miramexxl.com

 

Conseqüències del desistiment

En el cas d'un vàlid desistiment, ambdues parts s'han de tornar les prestacions rebudes. Si l'usuari no pogués tornar el servei o producte tal com el va rebre, sinó només pogués tornar-parcialment o en mal estat, haurà de satisfer, si s'escau, el valor de restitució, llevat que els desperfectes s'hagin produït com a conseqüència d'un ús conforme al pactat o la seva naturalesa. En el cas d'ús del producte, quan el desperfecte sigui atribuïble només a la seva examen, un examen com el que hagués pogut l'usuari efectuar en un establiment comercial. Per la resta, l'usuari pot evitar haver d'abonar el valor de restitució, abstenint-se d'utilitzar com si fos de la seva propietat i de qualsevol actuació que minvi el seu valor. Els objectes empaquetats es retornaran en el seu embalatge original i amb tots els accessoris, si els tingués, en perfecte estat. Els objectes que no puguin empaquetar per al seu enviament, seran recollits en el seu domicili prèvia cita. L'usuari haurà de complir amb l'obligació de reemborsar els pagaments en el termini de 30 dies des de l'enviament de l'escrit de desistiment.

En virtut del desistiment efectuat dins de termini, l'usuari no està obligat a rebre el producte. Mírame Lashes & Brows li retornarà el preu de compra en cas que l'usuari ja ho hagués pagat.

 

Limitació de responsabilitat

Excepte en els casos en què s'indiqui expressament, ni Mírame Lashes & Brows ni cap dels seus directors, empleats o representants seran responsables dels possibles danys derivats de l'ús d'aquest lloc. En concret no seran responsables dels possibles danys causats a persones i / o coses, ni de la pèrdua total o parcial de dades i informació, ni de les despeses i / o pèrdues de beneficis que es puguin produir per l'ús dels productes que comercialitza Mírame Lashes & Brows.

Mírame Lashes & Brows no és responsable dels continguts d'altres pàgines web enllaçades a aquest lloc. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines corresponen exclusivament al client que haurà de regir-se pels termes i condicions d'utilització de les mateixes.

Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes comercialitzats per Mírame Lashes & Brows poden variar sense previ avís.

 

Força major

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l'obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

 

Banners i enllaços de text

Pogués ocórrer que, en alguns espais temporals, la nostra web contingués banners publicitaris amb enllaç a altres llocs web o enllaços de text amb la mateixa finalitat. Mírame Lashes & Brows no es farà responsable dels termes i condicions pels quals es regeixin aquests llocs web, així com del seu contingut. Aquests llocs web enllaçats tindran els seus propis termes i condicions que podrien ser diferents dels nostres.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc estan protegides i queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol i, en la mesura que la llei ho permeti, es pacta la competència dels tribunals de Barcelona.


enviar un whatsapp  enviar un whatsapp